Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Kort gezegd de MR.

Hieronder leggen we u graag uit wat de MR is en wat de MR voor u kan betekenen.

 

Welke taken heeft de MR?
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding
 

De MR adviseert, eventueel via de GMR*, de directie en/ of het schoolbestuur wanneer deze wijzigingen wil aanbrengen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, fusie van de school, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.


De directie vraagt de MR om instemming bij besluiten over deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. Zoals bijvoorbeeld in voorgaande jaren het invoeren van de andere schooltijden.  De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.
 
De MR kan advies geven aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).
 
De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. 

Wie zitten er in de MR op “De Poeljeugd”?

Op “De Poeljeugd” bestaat de MR uit 2 teamleden: Elize Stins en Geralda Polderdijk
De oudergeleding bestaat uit 4 leden waarvan er twee stemrecht hebben.

De 4 leden zijn: Madeleine Cijsouw, Gemma Schroevers, Alexandra van Linden Tol, Corien van Eekelen. De eerste 2 ouders hebben stemrecht. De andere 2 ouders fungeren als klankbord en vergaderen mee.

Op uitnodiging is de leidinggevende van kinderopvangorganisatie Prokino aanwezig; Suzan Bareman.

 

Heeft u als ouder/verzorger een goed idee, denkt u dat bepaalde zaken echt anders moeten…Laat het ons weten!! U kunt een mailtje sturen naar: alexandravanlindentol AT gmail DOT com. Uiteraard kunt u ook altijd één van ons persoonlijk aanspreken.