Kernwaarden

Onze school heeft 5 kernwaarden geformuleerd. Deze waarden zijn zichtbaar in de school. We hechten er veel waarde aan. We willen dat iedereen ervaart dat deze waarden belangrijk zijn.

 • Welbevinden
  Ik ervaar dat iedereen zich gezien en gehoord voelt
 • Betrokkenheid
  Ik ben geïnteresseerd en handel waar nodig
 • Vertrouwen
  Ik ga open en eerlijk met anderen om
 • Samen
  Ik deel…kennis, problemen, vaardigheden, plezier
 • Kwaliteit
  Ik werk doelgericht en invoelend

  De missie van de school

  De kinderen op de Poeljeugd mogen leren in een veilige, uitdagende, betekenisvolle leeromgeving. Ze ontwikkelen vaardigheden, werken aan hun competenties en kunnen alleen of met elkaar leren zodat ze zelfstandige, sociale en medeverantwoordelijke wereldburgers mogen worden. We doen dit in onderling vertrouwen, harmonie en met respect voor iedereen. 

  De visie van de school

  Op de Poeljeugd streven we ernaar dat de kinderen optimaal presteren. Het individuele kind en zijn functioneren in een groep krijgt hierbij aandacht. De kinderen spelen en leren samen en ontdekken hun talenten. Ze kunnen trots zijn op zichzelf, in hun eigen kracht staan, leren doorzetten en grenzen verleggen door hen (mede) verantwoordelijk te laten zijn voor hun leerproces. Door hen te leren reflecteren op hun werk, taakaanpak en hun gedrag leren ze bewust de juiste vaardigheden toe te passen en gebruik te maken van hun competenties.

  De school biedt de kinderen een geborgen gevoel. We streven naar een school waar het veilig is, in de school maar zeker ook buiten de school. We maken dat het leren betekenisvol plaats kan vinden in en buiten de school. De inrichting van de school is er op gericht dat we die betekenisvol, duurzaam en uitdagend maken. Daarbij willen we de naaste omgeving ook inzetten, we hebben veel mogelijkheden om gebruik te maken van een rijke leeromgeving.

  We leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor elkaar en verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. De Christelijke identiteit van de school komt tot uitdrukking in het aanbod van verhalen en is een inspiratiebron voor het handelen vanuit het christelijk geloof.

  Er wordt aandacht geschonken aan de verscheidenheid van mensen, verschillen worden erkend en gerespecteerd.

  Kwaliteit

  Alle basisscholen in Nederland worden geïnspecteerd door het Ministerie van Onderwijs, door middel van schoolbezoeken. Ook worden de resultaten die de leerlingen behalen gemonitord. Uiteraard is dit niet de hoofdreden dat wij ook als school onze kwaliteit meten. Het werk dat wij doen staat in dienst van de kinderen. Vanwege die reden dragen wij er zorg voor dat de kwaliteit van ons onderwijs en van onze totale organisatie zo hoog mogelijk is. Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld die eraan bijdragen dat wij onszelf in het continue en dynamische proces van ontwikkeling blijven voortbewegen. We evalueren de school als geheel iedere twee jaar door middel van een groot onderzoek dat wordt afgenomen bij kinderen, ouders en het team. Op kindniveau analyseren we na iedere toets of de resultaten liggen op het niveau dat van het kind mag worden verwacht. Indien nodig wordt hier actie op ondernomen. Ook op het niveau van Albero scholen is er een instrument om de kwaliteit te toetsen.

  Dit alles wordt gedaan vanuit de plan-do-check-act strategie.