Gezond gedrag

Gezond gedrag

Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in, we starten elk schooljaar met de groep met “Goed van Start”, we zijn een KiVa school en we proberen binnen/buiten lessen aan elkaar te verbinden.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Wat is de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpak ondersteunt u om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van uw school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van gezondheid op de meest effectieve manier in te zetten.

De vier Gezonde School-pijlers

Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak zich op vier pijlers:
1. Signaleren
Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg).
2. Gezondheidseducatie
Het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid. Het belangrijkste doel is collectieve preventie. Het betekent gebruik maken van Gezonde School-activiteiten richting leerlingen, het team, de ouders en andere betrokkenen. De (succesvolle) activiteiten neemt u op in het schoolbeleid.
3. Omgeving
Het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving zodat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert. We betrekken ook de wijk en de schoolomgeving erbij. Een Gezonde School staat in een gezonde omgeving.
4. Beleid
Hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan. We nemen gezondheid op in het schoolbeleid  en dragen bij aan structurele aandacht voor gezondheid.

 


KiVa

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’.

KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
•het school- en leerklimaat sterk verbetert;
•de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
•het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
•effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
•depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
•leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.