Onderwijs

Adaptief

We zijn uitgegaan van het gedachtegoed van Prof. Luc Stevens. Deze Utrechtse hoogleraar wordt beschouwd als de grondlegger van het adaptief onderwijs in Nederland. Zijn  theorie vormt de ondergrond, de basis van het onderwijs op de Poeljeugd. Adaptief wil zeggen dat we uitgaan van de leervragen en de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en dat wij ons onderwijs daar op af stemmen.

Kind centraal

Op de Poeljeugd staat het kind centraal en brengen we de leerstof naar het kind.
Daarmee onderscheidden we ons, ook nu nog, van de gangbare opvatting in het onderwijs waarin vooral de leerstof centraal staat. In de ontwikkeling van onze school willen we het onderwijs als het ware ‘herscheppen’ en er een vorm en betekenis aan geven die past in deze moderne tijd en zich richt op de komende decennia van de 21e eeuw. We hebben daardoor een school die zich kenmerkt door dynamiek, durf en eigenheid.

Ervaringsgericht Onderwijs

Naast Luc Stevens hebben we voor de praktijk van ons onderwijs en onze didactiek  veel waardevolle aanknopingspunten gevonden in het Ervaringsgerichte onderwijs zoals dat door Prof. Ferre Laevers is ontwikkeld aan de Universiteit van Leuven (België). Met deze wetenschappelijk onderbouwing van Laevers,  krijgt het adaptieve uitgangspunt van Stevens, handen en voeten in onze  schoolpraktijk. We stellen ons namelijk steeds de vraag hoe de leerling ons onderwijs als zinvol,  passend en uitdagend ervaart. Betrokkenheid en welbevinden zijn de voornaamste criteria waarmee we vaststellen hoe het kind ons adaptieve aanbod ervaart en hoe de kwaliteit van het leren is.

Wie ben ik?

Naast Steven en Laevers weten wij ons als leerkrachten dat we het gedachtengoed van Marcel van Herpen omarmen vooral in een pedagogische rol. Kinderen stellen zich bij voortduring de vraag: ‘Wie ben ik?’ en proberen die vraag te beantwoorden door greep te krijgen op de wereld om hen heen. In de weg van dat ‘begrijpen’(greep krijgen op), is de leraar de spil. Hij of zij maakt het verschil.
Dat vraagt om een leraar die ook zichzelf is, die authentiek is en geen rol speelt, maar autonoom en betrokken de dialoog met het kind aangaat. Samen met het kind willen we vanuit een moreel ethische benadering het kind helpen om diens vraag ‘Wie ben ik’ te beantwoorden. Dat maakt ons onderwijs 'value based'.

Lezing van Tex Gunning voor het Nivoz, waardengestuurd onderwijs

https://www.youtube.com/watch?v=xVbRylLD_VU&authuser=1

 

  Ons onderwijs is o.m. gebaseerd op verschillende waarden: participatie, identiteit, democratie en ondernemingszin. het schoolplan straalt nu een duidelijk engagement uit. We hopen dat onze kinderen de wereld in de toekomst een stukje beter maken.
Om te slagen moeten leraren zich wel bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, zij moeten het waarmaken in de klas..

  

Onze school werkt in combinatiegroepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar komen. De leerstof wordt aangeboden per leerjaar en is gekoppeld aan de kerndoelen en de bijbehorende leerlijnen. Wat hebben de kinderen nodig in hun ontwikkeling. De doelen en de leerlijnen zijn voor ons de basis, we gebruiken de methodes als richtlijn. We vinden het daarbij ook erg belangrijk om ons onderwijs zo in te richten met veel Boeiend Onderwijs werkvormen en in te spelen op de verschillende intelligenties van kinderen. Onze rijke schoolomgeving leent zich er ook voor om vooral ook buiten te zijn en betekenisvolle leersituaties toe zoeken.

In de groepen wordt er gedifferentieerd gewerkt met verschillende instructiemomenten waarin kinderen actief meedoen en verschillende leerstrategieen krijgen aangereikt. Kinderen worden in hun ontwikkeling door  middel van het leerlingvolgsysteem. Hierdoor houden we nauwkeurig bij hoe de ontwikkeling verloopt en waar we desgewenst bij moeten sturen.