5 Zorg voor het jonge kind

5          Zorg voor het jonge kind

 

De kinderen komen bij ons op school wanneer ze 4 jaar oud zijn. Doordat we nauw samenwerken met Kinderopvangorganisatie Prokino is het al mogelijk om kinderen aan te melden met 2 jaar. Ze kunnen dan meedoen in de peutergroep. De opvang wordt geregeld via Prokino. De peuters gaan elke week een aantal momenten naar de kleutergroep en andersom gaan de 4 jarigen op bezoek bij de peuters. Dit is een waardevolle manier om over en weer elkaar goed te leren kennen. De peuters kunnen al meedraaien in de kleutergroep. De kleuters kunnen af en toe nog heerlijk kijken en spelen in de peutergroep.

De observatielijsten worden ingevuld en met elkaar gedeeld.

 

De kinderen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces. Dit betekent dat zij bij de gesprekken worden uitgenodigd die gevoerd worden over hun welbevinden, betrokkenheid en resultaten.

 

De betrokkenheid kan worden weergegeven in een scoringslijst.

Het welbevinden monitoren we in de eerste plaats door in gesprek te blijven met het kind. Vervolgens hebben we een paar meetmomenten per jaar waar we de kinderen door middel van enquêtes bevragen hoe ze zich voelen, wat ze meemaken, hoe het gaat.

 

Gedurende de basisschoolperiode worden CITO-LOVS toetsen afgenomen. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld. De toetsen brengen duidelijk in kaart waar de leerling goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Met de toets resultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld.

Individueel, groepsbreed en per school worden met behulp van niveauwaarden en vaardigheidsscores opgesteld. We hebben hoge verwachtingen van elk kind.

 

We hebben de mogelijkheid op school om, desgewenst, kinderen te coachen. Ze kunnen net dat steuntje in de rug nodig hebben om door middel van gesprek, hun leer- of mentale probleem te bespreken. We doen dit altijd na goedkeuring van de ouders.

 

Daarnaast is de Intern Begeleider er voor het volgen van de onderwijsleerprocessen. Zij voert de gesprekken met de leerkrachten over de gemaakte plannen, coördineert en regelt de afgestemde behoeftes van de kinderen en coacht de leerkrachten.