14 PRAKTISCHE INFORMATIE

14       PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Een ABC

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLING

Wanneer u zich wilt oriënteren op een basisschool voor uw kind kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken om de school te bezoeken.

Het kan ook zijn dat u al kinderopvang heeft voor uw 2 of 3 jarig kind, dan kent u de school wellicht al iets beter.

Mocht u besloten hebben uw kind aan te willen melden dan geschiedt aanmelding via een, door beide ouders, te ondertekenen aanmeldingsformulier. Uw kind kan vanaf de dag dat hij/zij vier jaar wordt, volledig meedraaien in de kleutergroep.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw kind te laten wennen op school (wanneer hij of zij niet in de peutergroep van school komt) dan kunt u afspraken maken met de juf van de kleutergroep.

 

ABSENTIE

Mocht uw kind niet naar school kunnen komen dan vernemen wij dat graag vóór schooltijd van u. Absenties worden bijgehouden.

 

BSO

Voor de buitenschoolse opvang hebben we samenwerking gezocht met kinderopvangorganisatie Prokino.

Welkom bij Juultje de Poeljeugd! Zit uw kind op basisschool De Poeljeugd of bent u op zoek naar peuteropvang of buitenschoolse opvang in ’s Heer Hendrikskinderen? Dan is onze locatie ideaal; uw kind leert op de peuteropvang alvast de omgeving van school kennen en loopt zo rechtstreeks uit school naar de buitenschoolse opvang. Dankzij de nauwe samenwerking met basisschool De Poeljeugd kunnen wij uw kind optimaal begeleiden in de periode voorafgaand aan de basisschool en gedurende de basisschooltijd. Onze deskundige medewerkers zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving waar uw kind zijn of haar talenten kan en mag ontwikkelen. Komt u een keer een kijkje bij ons nemen?

 

Centrum

We zijn een centrum voor welbevinden en betrokkenheid. Kinderen van 2 tot 12 jaar zijn welkom op onze school en bij de kinderopvang.

 

Dragen

We dragen de school een warm hart toe en stellen samen de regels samen.

 

Educate the hart

 

Fietsen

 

Gezonde school

Op de Poeljeugd willen we graag dat u gezonde hapjes meegeeft. Ook de lunch die we met elkaar gebruiken, is een gezonde lunch. Het is ons streven om de kinderen, naast voldoende beweging en een veilige omgeving ook op te laten groeien met een gezonde levensstijl met daarbijbehorende etenswaren.

Ook de traktaties die de kinderen meenemen bij een feestelijke gelegenheid is bij voorkeur een goede gezonde traktatie.

We hebben al een aantal jaar de Europese subsidie voor schoolfruit binnen kunnen halen. Ook schooljaar 2017-2018 mogen we weer meedoen! Dit betekent dat drie dagen in de week er een gezond fruithapje kan worden verzorgd door school.

 

GYMLES

De gymlessen vinden plaats in het Heer Hendrikhuis. Na januari kiezen wij ervoor om met de kinderen te sporten/gymmen in het Omnium in Goes. De afgelopen jaren hebben we een beroep gedaan op ouders om het vervoer te regelen. Vanaf de bovenbouw fietsen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht en CIOS studenten naar het Omnium.

 

HOOFDLUIS

Na elke vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats. Dit gebeurt door een groep ouders, die instructie van de GGD hebben gekregen. Mochten er neten of luizen worden aangetroffen, dan ontvangt u een berichtje. Tevens is er dan een stappenplan toegevoegd wat u kunt doen. De leerlingen bergen hun kleding in school op in een luizenzak, die door de school ter beschikking wordt gesteld.

 

INFORMATIE

Maandelijks ontvangt u een infoblad per mail. Alle informatie is terug te vinden op

onze website:  www.depoeljeugd.nl . Wij zijn ook te volgen via Twitter en Facebook.

 

INFORMATIE OVER UW KIND

 

Elke maand verschijnt er per e-mail een INFO-blad. Hierin leest u alle actuele

informatie over diverse schoolse zaken. Tevens ontvangt u aan het begin van het

schooljaar de schoolgids. Hierin vindt u alle relevante informatie, telefoonnummers,

vakanties en een activiteitenoverzicht.

In september krijgt u een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek over uw kind. U

kunt dan zelf vooraf al een vragenlijstje invullen met punten die u belangrijk vindt

dat de leerkracht van uw kind weet. Ook ontvangt u dan informatie over wat er dat

jaar in de groep allemaal op het programma staat. Begin februari en eind juni zijn er 10

minuten gesprekken over de resultaten, mede aan de hand van de afgenomen CITO

toetsen. De leerlingen krijgen in die week ook hun rapport mee.

 

INTERN VERTROUWENSPERSOON

Geralda Polderdijk is de intern vertrouwenspersoon en coördinator

sociale veiligheid.

 

Juffen

 

Kopen

De link op de website voor kopen van boeken

 

Lief voor elkaar

 

Met elkaar

Nieuws

 

Ons onderwijs

 

PAUZES

 

PLEINWACHT

Een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het plein door minimaal 2 leerkrachten.

De ouders brengen de kinderen van groep 1 en 2 vanaf 10 minuten voor schooltijd naar binnen. De lessen beginnen om 08.30 uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.

 

Rust reinheid regelmaat

 

SCHOOLFONDS

Per leerling vragen we een vrijwillige bijdrage van € 25,- om alle activiteiten te kunnen betalen. Alleen voor de schoolreisjes, het zwemmen in groep 5 en het schoolkamp dient men nog apart te betalen.

 

SCHOOLKAMP

Het schoolkamp voor groep 8 vindt plaats in juni. De kosten bedragen ongeveer € 65,-. Ouders kunnen desgewenst hiervoor wekelijks sparen.

 

SCHOOLREISJES

De schoolreisjes vinden in de laatste maanden van het schooljaar plaats. De kosten bedragen voor de kleutergroepen ongeveer € 20,- en voor de groepen 3 t/m 8

ongeveer € 30,-

U kunt desgewenst dit bedrag, in overleg met de directeur, in termijnen voldoen.

 

Telefoon

 

U kunt ons helpen

ouderhulplijst, workshops, fruitouders en zo voort

 

VERKEERSEXAMEN

De leerlingen van groep 7 krijgen de kans om hun verkeersdiploma te halen. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte.

 

Weten

wanneer u wat wilt weten

 

X

 

IJverig

 

Zo maar