Groen licht voor fusie tussen Alpha Scholengroep en Stichting Nobego

PERSBERICHT

 

Onderwerp: fusie tussen Alpha Scholengroep en Stichting Nobego

 

Vrijdag 6 oktober hebben de Alpha scholengroep en Stichting Nobego groen licht gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te fuseren per 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari vormen wij een samenwerkingsbestuur tussen christelijk- en openbaar basisonderwijs in de Bevelanden.

De Adviescommissie fusietoets in het onderwijs heeft op alle onderdelen van de fusie een positief advies uitgebracht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hieronder de conclusie en het advies van de CFTO (Commissie FusieToets Onderwijs):

 

Door de fusie ontstaat een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en bijzonder onderwijs dat actief is in vijf gemeenten op de Zeeuwse eilanden Noord- en Zuid-Beveland. Het nieuwe bestuur wordt verantwoordelijk voor 24 openbare en protestants-christelijke scholen en telt ruim 3.200 leerlingen. De motivatie voor de voorgenomen fusie is gelegen in de omstandigheid dat Stichting Nobego naar verwachting niet in staat zal zijn om de komende jaren alle eigen onderwijsvoorzieningen zelfstandig in stand te houden.

 

De CFTO constateert ten aanzien van de voorgenomen fusie dat:

  • in het fusiegebied als geheel, dat bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-
  • Beveland en Reimerswaal, een marktaandeel ontstaat van 41%;
  • in de gemeente Goes een aandeel ontstaat van 61%;
  • met de fusie voorkomen kan worden dat obs St@mperius in Goes vanaf 2020 mogelijk gesloten wordt;
  • de overige betrokken onderwijsinstellingen, qua locatie en identiteit, in stand blijven;
  • er een identiteitscommissie wordt ingesteld op stichtingsniveau om te waken over de openbare en bijzondere identiteit van de verschillende scholen;
  • er sprake is van steun en instemming bij medezeggenschap en betrokken gemeenten.

De CFTO constateert op basis van bovenstaande dat bij deze fusie de daadwerkelijke variatie in het onderwijsaanbod, bedoeld in artikel 64c van de Wet op het Primair Onderwijs, niet in het geding is.

De CFTO adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vooruitlopend op de

inwerkingtreding van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool per 1 januari 2018 om de goedkeuring als bedoeld in artikel 64a van de Wet op het Primair Onderwijs niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Alpha Scholengroep voor christelijk basisonderwijs in Zuid-Beveland en Stichting Nobego voor openbaar primair onderwijs in Noord-Beveland en Goes.

Het oordeel is aldus vastgesteld te Den Haag op 11 september 2017, door de CFTO.

 

 

Ad Vis Pim van Kampen

Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur

Alpha Scholengroep Stichting Nobego

 

 

(bij vragen of een toelichting kunt u zich wenden tot Pim van Kampen

Telnr: 06-43169921 of pimvankampen@nobego.nl)